اخذ مجوز کتاب
کارنامه تلاشی ۲۷ ساله که به بادیه ختم نشد ۱۳ آذر ۱۳۹۹
نقد و بررسی کتاب «به راه بادیه رفتن»

کارنامه تلاشی ۲۷ ساله که به بادیه ختم نشد

نقطه تاریک کتاب «به راه بادیه رفتن»، فصل آخر آن است. این فصل که «بیست‌وهفت سال با کاروان حله نام دارد» به مقاله‌شناسی 77 شماره فصل‌نامه علوم اجتماعی اختصاص دارد. در این شرایط کمبود کاغذ و ازدیاد فزاینده قیمت کتاب، به نظر نمی‌رسد انتشار چنین فهرست‌هایی آن هم در قالب کتاب توجیه اقتصادی چندانی نیز داشته باشد.

بارش رحمت  الهی با کتاب ۲۹ آبان ۱۳۹۹
فایده کتاب

بارش رحمت الهی با کتاب

با کتاب زندگی و افکار جدید سبز می شوند و روح به غذای خود دست می یابد

چاپ کتاب با مجوز رسمی و قیمت کم در اسرع وقت ۲۷ آبان ۱۳۹۹
چاپ کتاب ارزان

چاپ کتاب با مجوز رسمی و قیمت کم در اسرع وقت

با ما انديشه ها و پايان نامه ها و داستان ها و دل نوشته هاي خود را ماندگار كنيد