با کتاب زندگی و افکار جدید سبز می شوند و روح به غذای خود دست می یابد


کتاب بارش و رحمت الهی هست که آگاهی و تفکر ما را می رویاند کتاب  رویش زندگی جدید هست